Algemene Verordening Gegevensbescherming en persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet- en regelgeving over persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om met u te communiceren gebruiken wij uw: NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen.
  • Om uw schadeclaim te behandelen gebruiken wij: gegevens over uw werk of onderneming, inkomen, leefsituatie, gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om de omvang van de schade vast te stellen.

Bovenstaande persoonsgegevens verstrekt u (zelf) aan ons wanneer wij bij u op bezoek zijn of op een andere wijze met u communiceren. Het is ook mogelijk dat uw belangenbehartiger persoonsgegevens van u aan ons verstrekt.

Medisch adviseur

Wanneer er medische gegevens over uw gezondheid nodig zijn, wordt er gebruikgemaakt van een medisch adviseur. Een medisch adviseur is een BIG-geregistreerde geneeskundig specialist. Voor een medisch adviseur geldt het medisch beroepsgeheim. Een medisch adviseur beoordeelt de medische informatie. Cordaet gaat ervan uit dat als uw belangenbehartiger medische informatie aan ons bureau stuurt ter beoordeling door onze medisch adviseur, u daarvoor toestemming hebt verleend.

(Sub)verwerkers

Voor haar dienstverlening kan Cordaet ook gebruikmaken van andere partijen die persoonsgegevens verwerken. Als Cordaet een beroep op deze andere partijen doet dan zijn met deze partijen verwerkingsovereenkomsten gesloten. Op basis van deze verwerkingsovereenkomsten garanderen deze partijen uw persoonsgegevens in voldoende mate te hebben beschermd.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer:

  • de omvang van uw schade is geïnventariseerd of uw schade is afgehandeld;
  • de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Dit kan anders zijn als uw gegevens langer moeten worden bewaard voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, hebben wij de nodige technische- en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zijn de IT-systemen adequaat beveiligd, wij maken gebruik van gecertificeerde aanbieders.

Opslag van gegevens

Uw gegevens staan veilig opgeslagen in Nederland.

Rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking en de verwerking te beperken. Tot slot heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan bestaat de mogelijkheid daarvoor een verzoek in te dienen. Uw verzoek stuurt u naar privacy@cordaet.nl. Wij streven ernaar u binnen 2 werkdagen van een passende reactie te voorzien.

In beginsel bent u niet verplicht om uw gegevens aan Cordaet te verstrekken. Als u Cordaet toestemming hebt gegeven uw gegevens te verzamelen is het mogelijk dat u deze toestemming ook weer intrekt. In dat geval is het wellicht voor Cordaet niet mogelijk om uw schade verder te inventariseren en vast te stellen.

Klachten

Wij vragen u vriendelijk om in geval van onvrede, vragen of andere verzoeken contact met Cordaet op te nemen via e-mail privacy@cordaet.nl
Tot slot willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet- en regelgeving over persoonsgegevens."